ZACHER ADVOKATER orienterer om Lovforslag om fremtidsfuldmagter.

Der er nu fremlagt lovforslag om fremtidsfuldmagter. Formålet med lovforslaget er at indføre – som et enkelt og privatretligt alternativ til det offentlige værgemål – en fremtidsfuldmagtsordning.

Lovforslaget indebærer, at borgerne – mens de er i stand til det – får mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage deres økonomiske og personlige forhold, hvis de på et senere tidspunkt – som følge af sygdom eller tab af mental kapacitet – ikke længere selv har evne hertil.

Efter lovforslaget skal en fremtidsfuldmagt oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistreret og som hovedregel ved brug af digital signatur.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Statsforvaltningen efter anmodning fra fremtidsfuldmægtigen eller fuldmagtsgiveren. Statsforvaltningen påser, at betingelserne er opfyldte. Afgørelser om ikraftsættelse tinglyses i Personbogen, således at fremtidsfuldmægtigen er legitimeret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne. Statsforvaltningen fører efter ikraftsættelsen et “hvilende” tilsyn, og kan således gribe ind, såfremt der måtte være behov herfor. Hvis der ønskes et mere aktivt tilsyn, kan fuldmagtsgiveren bestemme, at en tredjepart, f.eks. en advokat, skal føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen (“privat” tilsyn).

Lovforslaget indeholder endvidere nærmere regler om fremtidsfuldmagtens retsvirkninger, fremtidsfuldmægtigens pligter og om tilbagekaldelse, ændring og ophør af fremtidsfuldmagter. (OH)