Artikler

Advokat havde tilsidesat god advokatskik p.g.a. manglende vejledning om en tilstandsrapport.

By september 11, 2013 februar 13th, 2019 No Comments

Østre Landsret har netop afgjort en sag, hvor en advokat havde ekspederet en overdragelse af en bolig. Advokaten havde rådgivet om forskellige forhold, men havde ikke rådgivet tilstrækkeligt vedrørende indholdet af en tilstandsrapport, der indeholdt nærmere oplysninger om ejendommens elinstallationer. Advokaten har – formentlig – både betalt erstatning til køberne og fik tillige også en bøde af Advokatnævnet.

Køberne var to universitetsuddannede personer, og det fremgik tydeligt af den udarbejdede tilstandsrapport, at husets elinstallationer var markeret med “UN”, hvilket betydet “Undersøges nærmere”, hvilket tilstandsrapporten beskriver meget tydeligt i vejledningen. De to veluddannede købere har senere forklaret, at de nok havde hørt herom, men at de på daværende tidspunkt ikke havde forstået hvad “UN” egentlig betød. De havde også alene skimmet den 200 – 300 sider bilag, som ejendomsmægleren havde produceret i forbindelse med købet. Efter købet fik køberne lavet et såkaldt “El-tjek”, og det viste sig her, at elinstallationerne var meget dårlige og skulle udskiftes.

Køberne mente nu, at advokaten, der havde rådgivet dem, havde et ansvar, og indklagede tillige advokaten for Advokatnævnet for forsømmelighed i forbindelse med rådgivningen. Et flertal i Advokatnævnet var enige i, at advokatens rådgivning ikke havde været god nok, skønt køberne ganske vist selv kunne læse, hvad “UN” egentlig betød. Sagen blev herefter indbragt for byretten og senere for Østre Landsret, der nu har afgjort sagen. Østre Landsret har truffet en afgørelse, og det fremgår heraf, at advokaten har tilsidesat god advokatskik (udvist forsømmelighed) ved ikke at rådgive de to veluddannede købere om tilstandsrapportens indhold, skønt de selv kunne læse herom, hvis de havde gennemlæst de papirer, der blev udleveret til dem i forbindelse med købet. Bøden blev dog nedsat i landsretten.

Afgørelsen viser, at advokaten kan blive ansvarlig for manglende vejledning om tilstandsrapporten, og faktisk også kan blive ansvarlig for købernes manglende gennemlæsning af overdragelsespapirerne. Afgørelsen giver stof til eftertanke. Afgørelsen er i øvrigt kommenteret i Jyllands-Posten af professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet, der stiller en række spørgsmål  i kølvandet på denne afgørelse. OH