Artikler

Kan man bortvises fra sit arbejde, hvis man kommer 15 min for sent?

By august 20, 2015 februar 13th, 2019 No Comments

Vestre Landsret har i år afsagt en dom over en medarbejder, der ikke kunne møde til tiden om morgenen.

Medarbejderen var ansat som it-tekniker i et selskab. Medarbejderens arbejdsområder var blandt andet support af selskabets produkter. Arbejdstiden var fra kl. 08.00 om morgenen. Det fremgik af medarbejderhåndbogen, at man kunne flekse efter aftale med chefen, men at flekstid ikke kunne optjenes. På et medarbejdermøde blev det imidlertid aftalt, at “dagens supporter” skulle møde kl. 07.45 for at “luge ud i  logs og skabe overblik over dagens program”. Den ekstra tid skulle trækkes ud som flekstid på andre tidspunkter.

På support-dagene mødte den ansatte i tidsrummet mellem kl. 07.55 og kl. 08.17. Han fik herefter en skriftlig advarsel, hvori det blev indskærpet over for den ansatte, at han på support-dagene skulle møde kl. 07.45, og at hans ansættelse kunne blive bragt til ophør, ved opsigelse/bortvisning, hvis han ikke fremadrettet mødte til tiden.

Da der ikke skete en forbedring blev han ca. 14 dage senere bortvist, hvilket hans fagforening protesterede mod. Den ansatte anlagde herefter en retssag mod arbejdsgiveren med krav om betaling af kr. 100.000,- for løn m.v. i opsigelsesperioden, idet den ansatte gjorde gældende, at der ikke var proportionalitet (rimelig sammenhæng) mellem forseelsen og bortvisningen. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at bortvisningen var berettiget, da den ansatte flere gange havde fået påtaler om at skulle møde til tiden.

Arbejdsgiveren blev frifundet for det påberåbte krav om løn i opsigelsesperioden m.v., idet arbejdsgiveren havde ret til at tilrettelægge arbejdets udførelse under iagttagelse af de ansættelsesretlige regler, og dermed at fastsætte mødetidspunktet for de ansatte. Den ansatte var kommet for sent de dage, som arbejdsgiveren havde registreret, hvorved de opgaver som skulle udføres  mellem kl. 07.45 og kl. 08.00 ikke var blevet udført. Den manglende overholdelse af mødetiden kunne ikke anses for bagatelagtig, hvorfor arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise den ansatte.OH