Artikler

Om konkurskarantæne (private restskatter)

By august 13, 2021 No Comments

EN ERHVERVSDRIVENDES MANGLENDE BETALING AF PERSONLIGE RESTSKATTER I EN ENKELTMANDSVIRKSOMHED KUNNE IKKE ANSES FOR GROFT UFORSVARLIG FORRETNINGSFØRELSE, JF. KONKURSLOVENS § 157, OG KUNNE DERFOR IKKE MEDFØRE KONKURSKARANTÆNE.

Den erhvervsdrivende havde drevet en enkeltmandsvirksomhed med pizzaria. Der havde i en periode været overskud i virksomheden, hvor den erhvervsdrivende havde hævet et større beløb, hvilket dog havde udløst en større skat, idet der formentlig var hævet mere end overskuddet tillod.

Den erhvervsdrivende havde løbende indberettet og indbetalt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms til SKAT. Der var løbende udført bogføring i virksomheden, og der var afleveret årsrapporter.

Skifteretten frifandt den erhvervsdrivende for konkurskarantæne.

Landsretten stadfæstede denne afgørelse og bemærkede, at der hverken efter bestemmelsens ordlyd eller i forarbejderne til loven, var grundlag for at fortolke ”groft uforsvarlig forretningsførelse” således, til også at omfatte personlige forhold, som ikke angik selve ledelsen af virksomheden.

Det forhold, at der var tale om en enkeltmandsvirksomhed, hvor det kunne være vanskeligt at foretage en fuldstændig adskillelse af virksomhedens og de private forhold, kunne ikke føre til et andet resultat. (U. 2021.1732)