Artikler

Om usaglig afskedigelse og efterfølgende bortvisning

By august 13, 2021 No Comments

GODTGØRELSE EFTER FUNKTIONÆRLOVENS § 2b PÅ GRUND AF USAGLIG AFSKEDIGELSE VAR IKKE FORTABT SOM FØLGE AF EN EFTERFØLGENDE BERETTIGET BORTVISNING PÅ GRUND AF OMSTÆNDIGHEDER, DER VAR INSTRUFFET EFTER OPSIGELSEN.

Lønmodtageren havde været ansat i et pakkelagerfirma i ca. 10 år. Lønmodtageren blev opsagt i sommeren 2018, idet ledelsen mente, at han ikke kunne samarbejde med de chauffører, der skulle afhente pakker. Landsretten statuerede senere, at denne afskedigelse var usaglig (ubegrundet), idet der ikke var tilstrækkeligt grundlag til en afskedigelse på baggrund heraf.

Imidlertid havde lønmodtageren efterfølgende fremsendt 3 mails til firmaets direktør med et sådant indhold, at Landsretten mente, at der var tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor lønmodtageren kunne bortvises efter Funktionærlovens regler.

Landsretten nåede frem til, at den efterfølgende bortvisning ikke kunne ændre på det forudgående forhold om usaglig opsigelse, hvorfor dette forhold skulle bedømmes uafhængigt af den efterfølgende lovlige bortvisning.

Landsretten anførte, at det ikke fremgik hverken af lovens ordlyd eller lovens forarbejder, at en funktionærs krav på godtgørelse for ulovlig afskedigelse kunne fortabes på baggrund af en efterfølgende berettiget bortvisning.

Skønt der fremgik af lovens forarbejder, at godtgørelsens størrelse skulle fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsesperiode, og sagens omstændigheder i øvrigt, kunne ikke føre til et andet resultat.

På baggrund heraf havde funktionæren ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2b, og hans efterfølgende misligholdelse af ansættelsesforholdet kunne ikke føre til et andet resultat. (U.2021.2888-dissens)