Konkurskarantæne
Man kan blive pålagt konkurskarantæne i op til 3 år, hvis man har gjort sig skyldig i groft uforsvarlig forretningsførelse og skifteretten på denne baggrund vurderer, at man er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Dette kan være yderst byrdefuldt for mange personer, da et pålæg af konkurskarantæne ofte vil forhindre, at man kan arbejde sig ud af en økonomisk krise. På denne baggrund har lovgiver, ifølge motiverne til loven, ønsket at der i sager om konkurskarantæne skal tages hensyn til iværksættere, således at disse ikke hindres af konkurskarantæne blot fordi at deres selskab går konkurs. Der skal også tages hensyn til seriøse genstartere også selvom disse på et tidligere tidspunkt er gået konkurs.

Konkurskarantænesagens gang
En konkurskarantænesag indledes ved, at kurator indgiver en indstilling til skifteretten om at indlede en konkurskarantænesag. Skifteretten træffer på baggrund af indstillingen fra kurator en afgørelse om, hvorvidt indstillingen kan imødekommes eller ikke kan imødekommes. Imødekommes indstillingen skal kurator herefter indgive et processkrift til skifteretten indeholdende en påstand om pålæg af konkurskarantæne samt en række anbringender til støtte for påstanden (se afsnit nedenfor omhandlende groft uforsvarlig forretningsførelse).

Kurators processkrift forkyndes herefter for sagsøgte. Sagsøgte skal inden en frist på 14 dage indlevere et svarskrift, hvis sagsøgte ønsker at modsætte sig kurators påstand.

Sagen afgøres som udgangspunkt på skriftligt grundlag, medmindre en af parterne anmoder om mundtlig forhandling.

Virkningen af konkurskarantæne
Hvis man bliver pålagt konkurskarantæne, må man ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Dette betyder, at du ikke må deltage i ledelsen af et kapitalselskab. Hvis man idømmes konkurskarantæne, vil man blive registreret i Erhvervsstyrelsens register over personer, der er pålagt konkurskarantæne. Erhvervsstyrelsens register er ikke offentligt tilgængeligt.

Overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne kan medføre, at skifteretten i forbindelse med en ny karantænesag bestemmer, at man heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse.

Yderligere kan en overtrædelse af en pålagt karantæne medføre, at man ved deltagelse i ledelsen af en virksomhed, der efterfølgende bliver erklæret konkurs, risikerer at hæfte personligt for den gæld, som ikke dækkes af konkursboet.

Overtrædelse af en pålagt konkurskarantæne vil også kunne medføre straf efter straffelovens regler om at drive virksomhed uden at være berettiget hertil.

Det er vigtigt at understrege, at hvis man reelt er medlem af ledelsen af en virksomhed uden at være registreret som leder, vil dette også medføre en overtrædelse af den pålagte konkurskarantæne.

Groft uforsvarlig forretningsførelse
I skifterettens vurdering af om der foreligger groft uforsvarlige forretningsførelse indgår forskellige momenter. Herunder er nævnt de hyppigste momenter, som kan afstedkomme konkurskarantæne.

Hvis sagsøgte i en konkurskarantænesag har tilsidesat forpligtigelsen til at angive A-skat og moms igennem en længere periode med store offentlige tab til følge, vil dette være et moment, der taler for et pålæg af konkurskarantæne.

Hvis sagsøgte i en konkurskarantæne sag ikke har opfyldt pligterne ifølge bogføringsloven, vil dette være et moment, der taler for et pålæg af konkurskarantæne.

Hvis sagsøgte i en konkurskarantæne sag har foretaget handlinger, der har medført betydelige tab for kreditorerne, kan dette under omstændighederne, være et moment der taler for et pålæg af konkurskarantæne.

Reglerne om konkurskarantæne blev indført for at stoppe såkaldte ”konkursryttere”. Tidligere konkurser og tvangsoplysninger kan på denne baggrund være et moment i skifterettens vurdering om pålæg af konkurskarantæne. Som modpol til denne vurdering står hensynet til iværksættere. Man vil som udgangspunkt ikke blive pålagt konkurskarantæne alene på baggrund af en historik, der viser, at man tidligere er gået konkurs. Det vil dog formentlig indgå som moment i skifterettens afgørelse.

Ulovlige selskabsejerlån indgår som moment i skifterettens vurdering af grundlaget for pålæg af konkurskarantæne.

Hvis sagsøgte i en konkurskarantænesag lige inden konkursen har solgt aktiver ud af selskabet til underpris eller på anden måde har unddraget aktiver fra konkursboet til skade for kreditorerne, vil dette indgå som et moment i skifterettens vurdering af grundlaget for pålæg af konkurskarantæne.

Advokatbeskikkelse
I forbindelse med en konkurskarantænesag kan man få beskikket en advokat. Statskassen vil herefter udlægge udgifterne til den beskikkede advokat. Hvis man herefter taber konkurskarantænesagen, vil man som udgangspunkt blive pålagt at erstatte statskassens udgifter, dvs. både vederlag til kurator samt salær til den beskikkede advokat.

Vurdering af din sag
Hvis du har modtaget en stævning med påstand om pålæg af konkurskarantæne, er du velkommen til at kontakte Zacher Advokater. Vi vil herefter vurdere din sag samt svare på eventuelle tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i relation til konkurskarantænesagen.

Kontakt os gerne

Vi står altid parat til at hjælpe dig videre, om du er privatperson, virksomhed eller offentlig institution.

Du kan kontakte os pr telefon 86 32 12 77, pr e-mail eller benytte kontaktformularen.
Vi bestræber os altid på at besvarer din henvendelse indenfor en hverdag.

Navn / Firmanavn
E-mail

Telefonnummer
Besked